کرونا بازار کار در ایران را با یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌ها روبه‌رو کرده است. زنان و جوانان سرپرست خانوار از مهمترین آسیب‌دیدگان از بحران کرونا هستند که به دلیل شیوع گسترده این بیماری، شغل خود را از دست داده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی)، بیماری کرونا در فصل بهار ۱۳۹۹ تکانه شدیدی بر بازار کار وارد کرد، به گونه‌ای که براساس داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که ۱.۵میلیون نفر از آن (۷۵درصد) مربوط به جمعیت شاغل کشور است. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود ۱.۶درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است: نکته دیگر آنکه شاغلانی که از جرگه بازار کار خارج شدند از طیف و گروه‌های مختلفی بودند که عمدتا در اقتصاد ایران آسیب‌پذیرتر از سایر گروه‌ها هستند، چنانچه حدود ۳۵درصد کاهش اشتغال (معادل ۵۲۱هزار نفر) مربوط به سرپرستان خانوار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش و درباره آسیب کرونا به تفکیک وضعیت شاغلان و رسته‌های شغلی آمده است: حدود ۸۶درصد کاهش اشتغال مربوط به شاغلان فاقد آموزش عالی بوده است و حدود ۴۹درصد کاهش اشتغال مربوط به بخش خدمات است. همچنین بیش از ۵۵درصد کاهش اشتغال مربوط به جوانان (۱۵-۲۹ سال) است و حدود ۴۶درصد کاهش اشتغال مربوط به زنان است، در حالی‌که کل سهم آنها در اشتغال کشور حدود ۱۸درصد بوده است.

در این گزارش می‌خوانیم: حدود ۴۱درصد کاهش اشتغال کشور مربوط به مناطق روستایی بوده، در حالی‌که سهم اشتغال مناطق روستایی از کل اشتغال کشور در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲۷درصد بوده است. در بخش انتهایی این گزارش و در زمینه تاثیر کرونا بر جمعیت فعال و غیرفعال کشور آمده است: جمعیت غیرفعال طی بهار ۹۸-۹۹ حدود ۲۷۶۱هزار نفر افزایش یافته که حدود ۵۳درصد افزایش جمعیت غیرفعال مربوط به زنان است و حدود ۷۹درصد افزایش جمعیت غیرفعال مربوط به جمعیت فاقد آموزش عالی است. همچنین حدود ۸۴۳هزار نفر به جمعیت غیرفعال سرپرست خانوار اضافه شده که ۶۳۴هزار نفر آنها مرد بوده‌اند که با توجه به ضرورت کار و تامین معیشت خانوار، اضافه شدن این تعداد جمعیت غیرفعال به مردان سرپرست خانوار نگران‌کننده است.