یکی از کارگران اداره برق فردیس به نام «امیر قدیمی» ۴۰ ساله، حین انجام کار بر اثر سقوط از پایه دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. به گزارش ایلنا، افزایش تعداد شیفت‌های کاری و مأموریت‌ها به خصوص در سال جاری که توام با مشکل کمبود نیروی برق و قطعی بسیار است، باعث خستگی زیاد و پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار ماموران و کارگران اداره برق و افزایش حوادث کار شده است.