کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار زیتون به پرداخت علی‌الحساب حقوق خود از سوی شهرداری به شدت انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که مدعی هستند چهار ماه حقوق سال جاری با احتساب تیر ماه را طلبکارند، گفتند: بعد از چهار ماه انتظار کارگران برای دریافت حقوق، دو روز پیش شهرداری رودبار مبالغی را به حساب کارگران به عنوان علی‌الحساب حقوق اسفند ۹۹ واریز کرده که موجب نارضایتی کارگران شده است. آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده، افزودند: متاسفانه شهرداری روز بیست و یکم تیر ماه به حساب هر یک از کارگران مبلغ دو تا سه میلیون تومان واریز کرد. جدا از حقوق اسفند، حقوق بهمن ماه سال ۹۹ کارگران هم به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، دو ماه حق بیمه کارگران پرداخت نشده، گفتند: متاسفانه اعضای شورای شهر به خواسته قانونی و مشکلات معیشتی کارگران شهرداری اهمیتی نمی‌دهند.