رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده، گفت: در سال ۱۳۹۸ سهم برآورد شده برای مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴درصد بوده است.

به گزارش توسعه ایرانی، علیرضا زاهدیان با اشاره به گزارش «بررسی سهم نیروی کار مهاجر غیربومی در بازار کار کشور» اظهار داشت: این برآورد نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد مهاجران شهر به روستا در سال ۱۳۹۶ برابر ۴۹هزار و ۸۵۳ نفر، در سال بعد از آن برابر با ۴۶هزار و ۷۸۸ نفر و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۰هزار و ۲۱۶ نفر بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶هزار و ۷۴۴ نفر، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲هزار و ۹۲۴ نفر و در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰هزار و ۲۱۶ نفر بیشتر از روستا به شهر مهاجرت کرده‌اند. زاهدیان تاکید کرد: این پدیده را باید حاصل عوامل مختلف ازجمله اثرات طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری دانست که امید است با توجه ویژه محققین، عوامل مختلف و سهم هر یک از آنها با روش‌های علمی تشریح  و تبیین شود.