روز یکشنبه (۱۳ تیرماه) یکی از کارگران راه‌آهن زنجان هنگام هواگیری قطار، بین دو واگن گیر کرد و در اثر فشار بسیار شدید در همان لحظه جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا و به گفته همکاران وی، کارگر متوفی در عین حال رئیس قطار بوده و در ایستگاه راه‌آهن سلطانیه بخش باغ حلی مشغول کار بوده است.