تازه‌ترین گزارش کارشناسی با موضوع مروری بر وضعیت ارائه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ منتشر شد که این گزارش، در ۱۰ بخش شامل محورهای جمعیت تحت پوشش، ظرفیت‌های فیزیکی، منابع انسانی شاغل، عملکرد، اقدامات، چالش‌های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها تدوین شده است. به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در این گزارش وضعیت درمان در هر دو بخش مستقیم و غیرمستقیم و به تفکیک بستری و سرپایی در یک دوره زمانی هشت ساله تشریح شده است. در این گزارش آمده است که براساس آمارهای موجود، در طول سال‌های گذشته به دلیل افزایش افراد تحت پوشش سازمان، افزایش انتظارات و تعداد خدمات ارائه شده، افزایش زیاد قیمت خدمات ارائه شده، افزایش تعداد نیروی انسانی و بسیاری دلایل دیگر، هزینه‌های بخش درمان سازمان به شدت افزایش یافته است. شیوع ویروس کرونا در انتهای سال ۹۸ در این بین نیز روند صعودی هزینه‌ها را تشدید کرده است. چنین شرایطی باعث تشدید بحران پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان و بروز کسری و عدم توازن در حساب درمان شده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد عدم تعادل منابع و مصارف جدی‌ترین چالش حوزه درمان در سال‌های اخیر بوده است و پیش‌بینی این است که در سال‌های آتی هم تداوم یابد. برخی از نتایج در این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۱ در بخش درمان غیرمستقیم افزایش ۲۰.۸درصد در تعداد کل نسخ اتفاق افتاده که به ترتیب برای بخش سرپایی و بستری به میزان ۲۰،۷ و ۲۸.۴درصد بوده است.