مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: محاسبات حق بیمه و درصدهایی که برای حق بیمه در ابتدای تصویب قانون فعلی تعیین شده، در دورانی به تصویب رسیده که درآمد نفتی کشور وضعیت خوبی داشته است. به گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهدی کرباسیان گفت: در طول زمان و در ادوار مختلف مقرراتی برای تأمین اجتماعی تصویب و اجرا شده که در نتیجه آنها محاسبات بیمه‌ای تا حدودی کمرنگ شده است. وی افزود: تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای است و با نهادهای حمایتی تفاوت زیادی دارد. این سازمان باید براساس محاسبات بیمه‌ای اداره شود و اصول بیمه‌گری در تصمیم‌گیری درباره آن همواره مورد توجه باشد. کرباسیان تصریح کرد: در شرایطی که سن امید به زندگی از ۵۷ سال برای مردها و ۶۰ سال برای زن‌ها در ابتدای انقلاب به ۷۰ سال برای مردها و ۷۳ سال برای زن‌ها رسیده، انتظار می‌رود که سن بازنشستگی نیز متناسب با امید به زندگی افزایش یابد اما این‌گونه نشده و برعکس براساس قوانین مختلف، بازنشستگی‌های پیش از موعد به تأمین اجتماعی تحمیل شده است. کرباسیان تأکید کرد: به نظر می‌رسد که زمان بازنگری اصولی در این گونه قوانین فرارسیده و باید درباره خدمات تأمین اجتماعی نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.