مدیرکل هماهنگی امور استان‌های تامین اجتماعی گفت: با تامین منابع اعتباری اجرای فاز دوم طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، رضا امینی افزود: فاز اول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کشور انجام شده که این اقدام با همکاری و کمک دولت و مجلس صورت گرفته است.

وی به اجرای طرح ۳۰۷۰ در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طرح ۳۰۷۰ مبتنی بر تکریم جامعه تحت پوشش و با هدف توسعه خدمات غیرحضوری به شرکای اجتماعی و با رویکرد ارتقای سطح رضایت‌مندی مخاطبان سازمان طراحی شده است. با اجرای طرح ۳۰۷۰ که در راستای تسهیل ارائه خدمات و تکریم مردم این کار انجام می‌شود، حفظ صیانت از نیروی انسانی نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های تامین اجتماعی همچنین به ضریب پشتیبانی در تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: اکنون به ازای سه بیمه‌شده یک مستمری‌بگیر در لرستان داریم که این ضریب پشتیبانی خیلی ضعیف است اما این ضریب در کشور مطلوب‌تر است و به ازای حدود پنج تا شش بیمه‌شده، یک مستمری‌بگیر وجود دارد.