روند کاهشی تعداد شاغلان کشور در تابستان امسال نیز ادامه یافته و بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است. به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در تابستان ۹۹ حاکی از این است که نرخ بیکاری تک‌رقمی شده اما به نحو هشدار دهنده‌ای مشارکت اقتصادی در ایران باز هم کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۵درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٨ حدود یک درصد کاهش یافته است. در تابستان ١٣٩٩، به میزان ۴۱.۸درصد از جمعیت ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٨) ٣.١درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ٥٤٢هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا یک میلیون و 210هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۸.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۴درصد و کشاورزی با ١٨.٥درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۱درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٨) ٣درصد کاهش یافته است.