اجرای همسان‌سازی از مهرماه، دریافتی بازنشستگان کشوری را افزایش داده است. با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به این امر، بازنشستگان کشوری چند صد هزار تومان افزایش در دریافتی خود را تجربه خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، «فرج کمیجانی» دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی که به نمایندگی از جانب بازنشستگان فرهنگی در جلسات سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده، در ارتباط با افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی گفت: مسستمری گروه ١٤ بعد از همسان‌سازی 56میلیون ریال یعنی حدود ۹۸.۵درصد حقوق شاغلان همتراز و مستمری گروه ١٥ برابر 60 میلیون ریال یعنی حدود ۹۵.۶درصد حقوق شاغلان همتراز می‌شود.

وی توضیح داد: بنای ما این بوده که همه بازنشستگان در گروه‌های شغلی مختلف حداقل ۹۰درصد حقوق ناخالص مشمول کسور شاغل همتراز خود را بگیرند که از قرار معلوم، این اتفاق افتاده و در حق هیچ گروهی از بازنشستگان ظلم نشده است.

به گفته وی، تا چند روز آینده احکام حقوقی جدید بازنشستگان نیز صادر خواهد شد.