صبح دیروز جمعی از بازنشستگان با حضور مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار بازنگری در فرمول‌های همسان‌سازی و پرداخت بدهی‌های دولت شدند. به گزارش ایلنا، مهم‌ترین خواسته این بازنشستگان، تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازی است. آنها می‌گویند چرا سابقه استحقاقی بازنشستگان سخت و زیان‌آور در محاسبات همسان‌سازی منظور نشده است. بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان هستند و می‌گویند: مقامات سازمان برای بهبود معیشت بارنشستگان باید به دولت فشار بیاورند تا مطالبات سازمان را بپردازد. این بازنشستگان با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی کارگران بازنشسته هستند و معتقدند افزایش ناچیز مستمری‌ها نمی‌تواند فاصله عمیق دریافتی بازنشسته با خط فقر را جبران کند.