معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمول نهایی اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران براساس شاخص‌های چهارگانه مبلغ متناسب‌سازی اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به اجرا گذاشته شده و تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان مشمول این قانون هستند. وی افزود: شاخص‌های مؤثر بر متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران شامل مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه محاسبه مبلغ متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران گفت: این مبلغ از طریق ضرب مبلغ پایه در تفاوت ضریب مستمری زمان اجرای متناسب‌سازی با ضریب مستمری در زمان برقراری به‌علاوه یک به دست می‌آید.

قریب افزود: ضریب مستمری در زمان برقراری نیز با تقسیم مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری بر حداقل مستمری سال برقراری به دست می‌آید. ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی نیز با تقسیم مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی بر حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ پایه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از ۱۵۰هزار تومان برای مستمری‌بگیران دارای سابقه ۱۰ سال و کمتر بیمه‌پردازی شروع می‌شود و برای افراد دارای ۳۵ سال و بیشتر بیمه‌پردازی به ۴۶۵هزار تومان می‌رسد.