وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اهتمام ‎صندوق بازنشستگی فولاد، پس از هشت سال انتظار، پرداخت مطالبات و معوقات ‎بازنشستگان این صندوق از مردادماه آغاز می‌شود. محمد شریعتمداری در حساب شخصی توئیتر نوشت: با اهتمام ‎صندوق بازنشستگی فولاد، پس از هشت سال انتظار پرداخت مطالبات و معوقات ‎بازنشستگان این صندوق از مردادماه آغاز می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس تدابیر، تأمین منابع مورد نیاز از محل بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت پذیرفته است.