انجمن حمایت از حقوق کودکان، گزارش موسسه WE از وضعیت کودکان کار در جهان را منتشر کرده که آماری درباره وسعت پدیده کودک کار در جهان به دست می‌دهد.

به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است: کار کودکان نمونه‌ای از نقض حقوق کودک است. کار کودکان زندگی بیش از ۱۵۰ میلیون‌ کودک در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و به طور تقریبی ۱۲۰میلیون کودک در مشاغل پر خطر کار می‌کنند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم: ۷۳ میلیون نفر از این کودکان زیر ۱۰ سال هستند. کودکان مجبور می‌شوند که در شرایط بسیار سخت کار کنند. آنها مدرسه را رها می‌کنند و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها مجبور می شوند خانواده‌های خود را رها کنند. در بخش دیگر از این گزارش آمده است: کار کودکان یک معضل بسیار جدی در دنیای امروز است و سازمان‌های مسئول و دولت باید وظیفه خود را به بهترین وجه برای از بین بردن این فاجعه انجام دهند. شادی، بازی و آموزش حق کودک است نه کار.