میانگین دستمزد کارگران طرح‌های عمرانی در سال گذشته ساعتی بیش از ٢٠هزار تومان بود و نسبت به سال قبل از آن (١٣٩٧) به طور متوسط در حوزه‌های مختلف ٢۵درصد رشد داشت.

به گزارش ایرنا، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. این مرکز، میانگین دستمزد ساعتی کارگران طرح‌های عمرانی در سال گذشته را اعلام کرد. بررسی جداول نشان می‌دهد بیشترین دستمزد مربوط به استادکاران تاسیسات است که در نیمه نخست سال گذشته ٢۶ هزار و ۵١١ تومان و در نیمه دوم ٢٩ هزار و ۵٠٠ تومان دریافت کرده‌اند.

همچنین یک کارگر ساده در نیمه نخست سال ساعتی ١٢هزار و ٧٨٨ تومان می‌گرفت که در نیمه دوم هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هر کارگر ساده عمرانی ۱۰هزار و ۵۶۶ تومان می‌گرفت.