رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: سهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد سهام این سازمان در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای پنج ساله کاهش یابد.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: در نخستین دستور کار کمیسیون، گزارش رونق تولید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این گزارش هفته آینده تقدیم رئیس مجلس شود. در این گزارش راهکارهای رفع موانع تولید مانند چالش‌های بانکی، بیمه‌ای، ارزی و.... برای 12 بخش مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری و... ارائه شده است.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه دومین دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی بود، افزود: سهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین اجتماعی است که براساس طرح ارائه شده مقرر شد سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای 5 ساله کاهش یابد.