مارسلو ربلو دِ سوسا، رئیس‌جمهوری پرتغال ضمن عذرخواهی به دلیل جنایت‌ها و قتل‌عامی که این کشور در دوران برده‌داری و استعمار مرتکب شده است، گفت باید غرامت این دوران پرداخت شود. رویترز در این خصوص نوشته است که اروپایی‌ها به مدت چهار قرن، دستکم ۱۲.۵ میلیون آفریقایی را ربوده و آن‌ها را با استفاده از کشتی در کشورهای اروپایی به عنوان برده به فروش می‌رساندند. هرچند تمامی افراد ربوده شده از چنین سفرهایی جان سالم به در نمی‌بردند، اما در نهایت کسانی که زنده می‌ماندند، در مزارع قاره آمریکا به ویژه در برزیل و جزایر کارائیب به کار گرفته می‌شدند. این خبرگزاری در ادامه گفته است از این میان، پرتغال نزدیک به ۶ میلیون آفریقایی را ربوده که این رقم بیش از هر کشور اروپایی دیگر است. اما این کشور تاکنون هرگز نسبت به گذشته خود ابراز ندامت 

نکرده بود.