به دنبال شرط یک نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی برای ماندن در حزب حاکم و امکان ادامه کار کابینه، نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم امکان تصویب طرح‌هایی برای شهرک‌سازی در کرانه باختری را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفتگوی نفتالی بنت، نخست‌وزیر و بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ادامه شهرک‌سازی‌ها  به درخواست نیر اورباخ، نماینده کنست صورت گرفته است که ماندن در حزب یمینا را مشروط به تقویت پروژه‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری کرده است. گانتس به بنت ابلاغ کرد که آماده برگزاری نشست شورای احداث و برنامه‌ریزی با هدف اجرای طرح‌های شهرک سازی است. اورباخ و افیرا کرا ماندن در حزب یمینا را مشروط به تصویب قوانینی برای تقویت شهرک سازی‌ها در کنست کرده بودند. دولت بنت اکثریت در پارلمان را از دست داده است و اکنون برای ممانعت از ایجاد دودستگی‌های بیشتر در حزب یمینا و فروپاشی دولتش است.