دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی اعلام کرد که شواهد و اسناد مربوط به تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر عراق را به دادگاه فدرال این کشور ارائه خواهد کرد. به گزارش اخبار العراق، قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی اظهار کرد که نتایج انتخابات عراق مورد قبول نیست و مشارکت کنندگان در انتخابات نیز آن را قبول ندارند. وی در این باره گفت که مخالفت با نتایج انتخابات طبق شواهد و اسناد موجود صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه روند اعتراضات تا احیای حق ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: تقلب در انتخابات اخیر منطقی نبوده و غیرقابل قبول است. الخزعلی ادامه داد: جنبش فتح ۴۸ کرسی را به دلیل تقلب از دست داده است و شواهد واقعی مبنی بر دستکاری نتایج انتخابات وجود دارد و اثبات آن مستلزم شمارش دستی کامل آرا است که این می‌تواند اثبات کننده تقلب باشد.