رئیس جمهوری افغانستان، مقصر اصلی وخامت اوضاع امنیتی در کشورش را خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان دانست. به گزارش الجزیره، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیروز (دوشنبه) در پارلمان گفت، اوضاع در افغانستان ظرف شش ماه تحت کنترل در می‌آید چون آمریکا وعده حمایت کامل را داده است. دلیل وضعیت کنونی در کشور تصمیم خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان است. من نسبت به بروز چنین پیامدهایی به واشنگتن هشدار داده بودم. رئیس جمهوری افغانستان همچنین افزود: حفاظت از مردم کشور وظیفه‌ای است که من به آن پایبند هستم. پس از سخنرانی غنی، پارلمان افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از برنامه امنیتی رئیس جمهوری این کشور حمایت می‌کند. قانونگذاران در این بیانیه حمایت قاطع خود را از حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی بیان اعلام کرده و گفتند که در کنار ارتش ملی افغانستان هستند که زندگی خود را وقف و قربانی ملت می‌کند. طالبان نیز در واکنش به این اظهارات در بیانیه‌ای، اظهارات اشرف غنی را یاوه‌سرایی خواند و گفت که زمان او دیگر به سر آمده و او فقط تلاش می‌کند تا کنترل وضعیت بد روانی و اشتباهاتش را به دست بگیرد و برای خود حاشیه امن ایجاد کند.