سازمان تنظیم ارتباطات سایبری چین با راه‌اندازی یک خط تلفنی ویژه برای گزارش کردن انتقادات اینترنتی از حزب حاکم کمونیست و تاریخچه آن، متعهد به برخورد با پوچگرایان تاریخی در آستانه صدمین سالگرد تاسیس حزب در ماه ژوئیه شده است. به گزارش گاردین، بر اساس یک اعلامیه ارائه شده از سوی یک واحد اداره فضای مجازی چین، این خط تلفن ویژه به مردم اجازه گزارش کردن کاربران اینترنتی که در فضای مجازی تاریخچه حزب را تحریف کنند، به رهبران و سیاست‌های آن حمله کنند، به قهرمانان ملی افترا بزنند و برتری فرهنگ سوسیالیستی پیشرفته را انکار کنند می‌دهد. در این اعلامیه آمده است: برخی از کسانی که انگیزه‌های پنهانی دارند...مشغول اشاعه دروغ‌های پوچگرایانه تاریخی در فضای مجازی، تحریف معاندانه و  بدنام سازی و انکار تاریخچه حزب هستند. این اعلامیه تصریح ساخته: ما امیدواریم که اکثریت کاربران اینترنتی نقشی فعال را در نظارت بر جامعه ایفا کرده... و مشتاقانه اطلاعات زیانبار را گزارش کنند. پوچگرایی تاریخی عبارتی مورد استفاده در چین به منظور توصیف تردید و شک علنی درخصوص تعریف حزب کمونیست چین از وقایع گذشته است. مقامهای حوزه اینترنت در چین اغلب در آستانه رخدادهای بزرگ سانسور اینترنتی را افزایش می‌دهند.