مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا شش قطعنامه به نفع فلسطین تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، ۱۶۹ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه ویژه کمک به آوارگان فلسطینی رأی موافق دادند. رژیم صهیونیستی و آمریکا با آن مخالفت کرده و هفت کشور نیز رأی ممتنع دادند. همچنین قطعنامه دوم درباره عملیات آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی (آنروا) به ۱۶۲ رأی موافق دست یافت. کانادا، رژیم صهیونیستی و آمریکا و جزایر مارشال با این قطعنامه مخالفت کردند. قطعنامه سوم درباره املاک آوارگان فلسطینی و درآمدهای آن بود که به تأیید ۱۶۰ کشور دست یافت. حدود ۱۵۰ کشور از قطعنامه چهارم درباره شهرک‌های رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین از جمله قدس شرقی و جولان سوریه حمایت کردند. 147 کشور نیز با قطعنامه پنجم درباره اقدامات رژیم صهیونیستی که به حقوق فلسطینی‌ها لطمه می‌زند، موافقت کردند.