همزمان با تداوم اعتراضات شیلی به ضعف عملکرد دولت این کشور، نهادهای اجتماعی نیز با فراخوانی به اعتصاب ملی و سراسری خواستار برکناری رئیس‌جمهوری این کشور شدند. به گزارش شبکه چندملیتی تله‌سور آمریکای لاتین، به دنبال طغیان اعتراضات ضد دولتی شیلی و تداوم اعتصاب‌های عمومی، حدود ۶۰ هزار نفر از کارکنان بهداشت شیلی در اعتراض به اقدامات رئیس‌جمهوری این کشور به ویژه درخصوص مهار بحران کرونا و تخصیص ندادن بودجه کافی برای بخش سلامت، برای مدتی نامعلوم دست به اعتصاب زدند. در همین راستا فدراسیون ملی کارکنان بهداشت شیلی اعلام کرد: کارکنان بخش سلامت با راه‌اندازی اعتصاب تنها به دنبال احقاق حقوق خود نبوده بلکه خواستار افزایش بودجه بخش سلامت که بدون توجه به پیامدهای شیوع گستره کرونا برای سال ۲۰۲۱میلادی کاهش یافته، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. با وجود آنکه بیش از ۸۰ درصد مردم شیلی از خدمات‌عمومی بخش بهداشت استفاده می‌کنند.