یک منبع سیاسی از مقدمه‌چینی امارات و عربستان برای کنار گذاشتن رئیس‌جمهور مستعفی یمن پرده برداشت. یک منبع سیاسی عالی‌رتبه به روزنامه عربی۲۱ گفت: ابوظبی در دوره اخیر از تلاش‌های عربستان برای اجرای توافق ریاض حمایت و موافقت خود را با مکانیزم پیشنهادی ریاض، اعلام کرده است. به گفته این منبع، قبل از اعلام مکانیزم تسریع توافق ریاض، ولیعهد ابوظبی فرستاده ویژه‌ای را به عربستان فرستاد اما تا پیش از رسیدن سعید المهیری، فرستاده امارات، شورای انتقالی با پیشنهاد اخیر عربستان مخالفت کرد و بعدا اعلام کرد با این مکانیسم موافق است و از خودمختاری اعلام شده در جنوب یمن صرف نظر کرد. به گفته این منبع استراتژی جدید امارات بستن صفحه عبدربه منصورهادی، و انتقال به دولتی که شورای انتقالی جنوب در آن چهار پست وزارتی داشته باشد، است. این منبع افزود: هدف مقدمه‌چینی امارات، تغییر معادله و سلب مشروعیت از منصورهادی است. نظر امارات و عربستان یکی است و آن این است که دولت مستعفی یمن باری سنگین بر دوش آن‌هاست. لذا این هماهنگی میان امارات و عربستان وجود دارد که دولت جدید به ریاست معین عبدالملک، باید اختیارات نامحدود داشته باشد.