در راستای عمل به قوانین برنامه ششم توسعه،خدمات دولت الکترونیک در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای عمل به قوانین برنامه ششم توسعه، مبنی بر اجرای دستور العمل ارائه خدمات دولت الکترونیک، طی یک ماه گذشته برنامه ریزی‌هایی با حضور محمدرضا ویژه معاون توسعه مدیریت این سازمان انجام و پس از آن با تشکیل نخستین جلسه هماهنگی نمایندگان تام الاختیار معاونت‌ها و مدیریت‌های مستقل سازمان روند تکمیل و اجرایی شدن این برنامه تشریح شد.

در این جلسه ضمن تشریح دستور العمل‌های مصوب، ارزیابی دستگاه‌ها و بررسی چگونگی اجرای طرح، مقرر شد کمیته‌ای با حضور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، مدیر برنامه و بودجه سازمان و نماینده هر یک از حوزه‌های سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شود تا ظرف مدت یکماه نسبت به تکمیل شناسنامه فرآیندهای کاری و تطابق آنها با شیوه‌نامه‌های مصوب اقدام کنند.