«فولاد مبارکه» تصمیم به افزایش سرمایه سنگین و قابل توجه 62 درصدی دارد و این افزایش سرمایه مهم را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است.

  نکته مهم افزایش سرمایه، رقم قابل توجه آن و محل افزایش سرمایه می باشد که از سود انباشته است. بدین ترتیب سرمایه 13 هزار میلیارد تومانی فولاد با جهشی قابل توجه به سطوح 21 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد؛ اما در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شاهد نکات مهم و مثبتی از این افزایش سرمایه هستیم.

فولاد مبارکه محل مصارف این افزایش سرمایه را با جزییات مشخص ساخته که مهمترین آن، خرید و ذخیره الکترود برای 18 ماه و خرید حدود 3 میلیون تن سنگ آهن است. 80 درصد این افزایش سرمایه قرار است در این محل مصرف شود.   14 درصد نیز در بازیافت مخارج سرمایه ای انجام شده به منظور تکمیل طرح های در دست اجرا و 6 درصد باقیمانده در بازیافت مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته صرف خواهد شد.

فولاد مبارکه محل مصارف این افزایش سرمایه را با جزییات مشخص ساخته که مهمترین آن، خرید و ذخیره الکترود برای 18 ماه و خرید حدود 3 میلیون تن سنگ آهن است. 80 درصد این افزایش سرمایه قرار است در این محل مصرف شود

نکته بسیار مهم در این گزارش پیش بینی سود فولاد با فرض افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه است. فولاد ابتدا سود 15682.7 میلیارد تومانی معادل 121 تومان به ازای هر سهم با سرمایه فعلی را پیش بینی نموده است که رقم قابل توجهی است. اما اثر گذاری افزایش سرمایه از سال بعد آغاز خواهد شد.  فولاد مبارکه پیش بینی سود 16825.7 میلیارد تومانی را برای سال 99 با فرض افزایش سرمایه دارد در صورتی که بدون افزایش سرمایه این سود 13213.7 میلیارد تومان بوده و افت قابل توجهی خواهد داشت.

به عبارتی فولاد با اجرایی کردن افزایش سرمایه سود 121 تومانی را با سرمایه فعلی برای سال 98 و سود 129 تومانی را برای سال آینده پیش بینی نموده و این امر نشان می دهد چشم انداز فولاد برای سال 99 هم صعودی است.

حال با فرض سود 121 تومانی برای سال جاری و پی بر ای متوسط 5 تا 6، ارزش ذاتی سهم رنج قیمتی 605 الى 720 تومان خواهد بود؛ حال پتانسیل افزایش سرمایه 62 درصدی از سود انباشته و احتمال تعدیل مثبت و رشد بیشتر سود شرکت تا پایان سال هم به آن اضافه کنیم، متوجه ارزش قیمتی پایین و فاصله زیاد قیمت فعلی سهم با ارزش ذاتی فولاد می شویم، به این ترتیب این سهم تبدیل به گزینه کم ریسک با دید پایان سال 98 شده که بازدهی کم ریسکی را خواهد داشت.