در روز بازدید رضا صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک و نصرا... سجادی سرپرست کاروان از اردوی تیم ملی کاراته، صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه در جلسه ستاد عالی بازی‌ها مصوب کنند هر مدالی سجاد گنج‌زاده در المپیک گرفت معادل نصف پاداش گنج‌زاده را به ذبیح‌ا... پورشیب بدهند. همچنین قرار است در رونمایی از تندیس قهرمانان المپیک از پورشیب هم تجلیل شود. شهرام هروی در این مورد بیان کرد:«آقای صالحی‌امیری خود به دنبال این موضوع است و قرار است با وزیر هم صحبت کند تا پاداش پورشیب تصویب شود. پاداش پورشیب بستگی به مدال سجاد گنج‌زاده دارد. پورشیب هم فردی فکر نکرد و جمع را در نظر گرفته است. او با اینکه سهمیه داشته اما نمی‌تواند در المپیک شرکت کند با این شرایط باز هم کنار تیم است.»