بحث حذف مارال مردانی دختر جودوکار ایران از المپیک جوانان به خاطر داشتن حجاب اسلامی همچنان داغ است. وقتی صالحی‌امیری جواب اعتراضش به مسابقه ندادن نماینده ایران را با دیدن دو ایمیلی که به فدراسیون ایران زده شد گرفت، محمد درخشان زیر بار نرفت و گفت چون المپیک جوانان زیر نظر IOC برگزار می‌شود، پس این مدیران کمیته المپیک هستند که باید با آگاهی از قوانین، این موضوع را قبل از اعزام به فدراسیون منتقل می‌کردند و به این ترتیب تمام تقصیر را گردن کمیته انداخت. از سوی دیگر کمیته المپیک مدعی است که IOC فقط برگزار کننده مسابقه است و قوانین دست فدراسیون جهانی است به این‌ ترتیب فدراسیون جودو به عنوان رابط بین کمیته ملی المپیک با فدراسیون جهانی باید این موضوع را انتقال می‌داد. موضوعی که باز هم درخشان رئیس جودو زیر بار نرفت تا یک بی‌مسئولیتی دیگر در ورزش ایران بچرخد و کسی تقصیر را گردن نگیرد. جدا از اینکه فدراسیون جودو در این بحث کوتاهی کرده اما کمیته ملی المپیک نیز همانطور که بسیاری را به عنوان شانس مدال برای اعزام فیلتر می‌کند، باید در این مورد هم دقت نظری بیشتری می‌داشت.