به گفته رئیس اتاق اصناف تهران ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن‌فروشان و ۲۳ صنف مشابه با دستورالعمل جدید اجرا خواهد شد. به گزترش ایلنا، حمیدرضا رستگار درباره قاعده جدید حاکم بر بررسی پرونده‌های مالیاتی شماری از اصناف گفت: اعضای صنف آهن‌فروشان و ۲۳ صنف مشابه این صنف با این هدف که پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده‌شان بسته نشود و رسیدگی شود هر سال ذیل قانون بودجه با افزودن یک تبصره ضریب کاهشی دریافت می‌کردند و اگر آهن‌فروشی نمی‌توانست اسناد و مدارک ارائه دهد با استناد به اعتبار خرید براساس قانون سازمان امور مالیاتی اصالت خود را تایید می‌کرد. او همچنین اظهار کرد: مجلس به سازمان امور مالیاتی این اختیار را داده که پرونده‌های مفتوح را تا سال ۱۴۰۲ رسیدگی و بررسی کند و شورای نگهبان هم این امر را تایید کرده است و قرار است این اتفاق بیفتد اما ضریب کاهشی همچون گذشته اعمال نشده و این کار قرار است با دستورالعمل جدید اجرا شود.