سخنگوی صنعت آب گفت: امسال کاهش بارش را در بین حوضه‌های آبریز کشوز تجربه می‌کنیم ضمن اینکه مصارف زیاد و منابع هم اندک است. به گزارش ایلنا،  فیروز قاسم‌زاده در نشست خبری با بیان اینکه در بارشهای اخیر ۱۲ میلیارد متر مکعب آب وارد مخازن سدها شده است، افزود: این عدد قابل توجه است و از ابتدای سال آب جاری تاکنون سرجمع ۲۵.۲ میلیارد متر مکعب ورودی آب داشته‌ایم یعنی از این میزان ۵۰ درصد ورودی در یک ماه اخیر تحقق پیدا کرده است. او ادامه داد: سد دوستی ۶ درصد پرشدگی دارد که ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد، سد ارس در شرایط صد در صد پرشدگی و چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان ۴۰ درصد پرشدگی دارند که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد کاهش بارش را تجربه می‌کنند، زنجیره کارون با وردوی‌های اخیر ۸۸ درصد پرشدگی و ۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد، کرخه ۴۲ درصد پرشدگی و ۱۶ درصد افزایش ورودی دارد، زاینده رود ۳۱ درصد پرشدگی و نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش دارد.