براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، پیش‌بینی درآمد ۴۶ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و پیش‌بینی درآمد ۴۳.۴ هزار میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها انجام شده است. به گزارش تسنیم، با توجه به جداول مربوط به لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از مجموع رقم 645 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 582 هزار میلیارد تومان سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.