معاون وزیر راه‌ و شهرسازی اظهار داشت: در سفر اخیر هیئت روسی به ایران موضوع انعقاد قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت- آستارا در کمیسیون مشترک مطرح نشد. از آنجایی که هنوز آمادگی فنی برای اجرای پروژه وجود ندارد، از این رو، موضوع در کمیسیون مشترک هم مطرح نشد و به زمان دیگری موکول شد. به گزارش ایلنا، خیرالله خادمی افزود: برای انعقاد قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت- آستارا، روس‌ها باید قیمت نهایی قرارداد را اعلام کنند و روس‌ها هم هنوز قیمت نهایی قرارداد را به شرکت ساخت اعلام نکردند. باید توجه داشت قرارداد راه‌آهن رشت- آستارا قرارداد مهمی است و مذاکرات در این باره با روس‌ها به طور مستمر در حال انجام بوده و این پروژه مهم نیاز به مطالعات دارد که از سمت دو طرف این اقدامات در حال انجام است.