شاخص کل بازار سرمایه، ۱۱ هزار و ۷۸۷ واحد افت کرد و در کانال دو میلیون ۷۸ هزار واحدی ایستاد و بدین ترتیب دیروز، شاخص کل، ۰.۵۶ درصد ریزش کرد.  به گزارش ایلنا،  شاخص هم وزن ۰.۶۸ درصد افت کرد و در کانال ۷۲۷ هزار واحدی قرار گرفت. در این بازار ۳۶۵ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار میلیارد ریال انجام شد.