ایلنا به نقل از بانک مرکزی نوشت: پس از انتقال موفق و کامل سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران در کمتر از ۲ ماه ، مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری غیربانکی نور توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی برگزار و بر اساس تصمیم اعضای مجمع عمومی یاد شده، این موسسه منحل شد. هیأت تصفیه نیز توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرآیند تصفیه موسسه آغاز شده است.