رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: اگر ما بخواهیم پدیده ابردزدی را کتمان کنیم حرف درستی نیست، اینکه همه کشورها با توجه به کمبود منابع آبی در این حوزه ورود کرده و تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای حل مشکل آبی استفاده کنند نیز قابل کتمان نیست. به گزارش ایلنا، محمدرضا کاویانپور افزود: همچنین اینکه این ماجرا می‌تواند تبدیل به جنگ شود را نیز کسی نمی‌تواند کتمان کند، زیرا ما تحت تحریم هستیم و دیگران هر آنچه از دستشان برآید بر علیه کشور ما انجام می‌دهند، بنابراین ما باید آگاه و هوشمند باشیم و در این رابطه تامل کنیم. او درباره احتمال بارورسازی کشورهای همسایه و تاثیر منفی آن بر روند بارندگی در ایران گفت: ما روند بارش کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم نتیجه اینکه تغییرات بارش در همه کشورها منفی است.