سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه یک شرکت هواپیمایی و قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای آن به‌دلیل تخلف خبر داد. به گزارش تسنیم، شهرام محسنی، مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی، تاکید کرد: با توجه به تکرار تخلف، حکم به ممهور کردن مجوز شرکت به مهر تخلف مرتبه دوم و قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای پروازهای داخلی و خارجی به‌جز سفرهای زیارتی به‌مدت سه ماه به‌عنوان قطع خدمات دولتی محکوم شد.