با تصویب نمایندگان مجلس، کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج در اراضی کشور ممنوع می‌شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند را مکلف به درج برچسب بر این محصولات کردند.