رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک‎‌ها به‌زودی در قالب فعالیت‎‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ‎ای، قرض‎‌الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‎‌های تخصصی دسته‎ بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در همین چارچوب تغییر می‌کند. به گزارش ایرنا محمدرضا فرزین با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌‎ها تصریح‌کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌‎ای، ‌تجاری و قرض‌الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ‎ها فعال باشند. او با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی، گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن آنها آغاز شود. به عبارت دیگر، همه ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.