مدیرکل صنایع پوشاک و نساجی وزارت صمت گفت: در حوزه چرم به دلیل کاهش کشتار، شاهد کاهش تولید بودیم که اثر خود را به حوزه کفش هم گذاشت و منجر به کاهش تولید ۴ تا ۵ درصدی تولید کفش شد. این در حالی است که به گزارش مهر، محسن گرجی اظهار کرده در پایان سال ۱۴۰۱ صنعت نساجی و پوشاک با رشد ۱۷.۱ درصدی پیشروترین صنعت از نظر رشد بوده. شاخص مدیران خرید (شامخ) منتشره توسط اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در خرداد امسالژ متوسط پوشاک و چرم ۶۴.۲۹ بوده است.