مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: میزان صادرات گاز ۱۶ درصد به عراق و ترکیه افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، مجید چگنی با بیان اینکه مجموع مصرف گاز به جز مصرف داخلی صنعت و صادرات ۲۳۰ میلیارد متر مکعب ثبت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲۵۳ شهر و ۳۹۶۹۹ روستا از نعمت گاز برخوردارند، در دو سال گذشته به ۵۲۹۷ روستا و ۳۰۷ هزار خانوار روستایی و همچنین ۴۱ شهر و ۹۴ هزار خانوار شهری گازرسانی شده است. مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف نیروگاه‌ها ۷۵ میلیارد متر مکعب بوده که ۳۲ درصد را شامل می شود، گفت: بخش صنعت ۳۱ درصد که ۷۱ میلیارد متر مکعب مصرف کرده است.