رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست، اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که اتاق بازرگانی به پناهگاه سیاسیون‌تبدیل شود و صادقانه معتقد هستیم که باید سوت پایان انتخابات را همه به صدا در بیاورند. به گزارش ایلنا، حسین سلاح ورزی در دومین نشست از دهمین دوره هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره برخی حاشیه سازی‌ها بعد از انتخابات اتاق بازرگانی، افزود:   هیچ تقابلی با بخش خصوصی دولت و حاکمیت وجود ندارد و از این فضا نباید سوءاستفاده شود.