مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: وزارت برق عراق تمام مطالبات گازی ما را پرداخت کرده و اکنون بدهی گازی این کشور به ایران صفر است، مشکل ما فقط انتقال وجه از بانک TBI عراق است.

مجید چنگی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال ۲۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم، گفت: برای عبور از این ناترازی بهینه سازی و ذخیره سازی روزمینب در دستور کار است.