دبیر شورای ملی زعفران گفت: پس از واگذاری بازار داخلی به قاچاقچیان، زعفران ایران سر از افغانستان درمی‌آورد و طالبان آن را به نام خود به سایر کشورها صادر می‌کند. فرشید منوچهری افزود: قاچاقچی زعفران، این محصول را با قیمت صادرکننده رسمی از بازار می‌خرد، اما دیگر هزینه‌هایی همچون عوارض آب مجازی، اخذ مجوز صادرات از سازمان استاندارد، تعرفه گمرکی در کشور مقصد و... را مانند صادرکننده رسمی نمی‌پردازد. به گفته این مسئول، قاچاقچیان در صورت صدور زعفران از کشورهای همسایه از معافیت‌های ورودی نیز برخوردارند و ارز حاصل از صادرات را هم با نرخ بازار عرضه می‌کنند.