بانک مرکزی به تازگی ایران چک‌های ۲۰۰ هزار تومانی با طرح سد کارون را چاپ کرده که به احتمال بسیار زیاد تا عید امسال به بازار عرضه خواهد شد. مجید صنیعی، رئیس سازمان چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزی در این باره گفت: دستور توزیع ایران‌‌چک‌‌ها را باید بانک مرکزی و اداره نشر اسکناس و مسکوک صادر کند که هنوز دستوری برای توزیع صادر نشده است.