روابط عمومی بانک مرکزی- نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی نرخ ETS و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است. ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه سال 1401 نرخ ETS و معادل 28500 تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.