رییس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی چند شرکت صوری با حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد.  داوود منظور با اشاره به ضرورت همکاری‌های مختلف در این زمینه اظهار داشت: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و نهاد‌های نظارتی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرار‌های مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.