تسنیم- میزان بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی جاری ۱/۳ میلیمتر بوده است که نسبت به متوسط بلندمدت آن ۹۴ درصد کاهش داشته است. حسن مرادی کارشناس شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره آخرین وضعیت ذخایر آبی تهران گفت: در حال حاضر مجموع حجم مخازن سد‌های استان تهران 339 میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 80 میلیون مترمکعب و نسبت به حجم نرمال پایان آبان، 361 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

وی افزود: میزان بارش در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی 1.3 میلیمتر بوده است که نسبت به متوسط بلندمدت آن، 18 میلی متر کاهش یافته است.