وزیر نفت ۵۰۰ میلیارد ریال به مسجد جمکران کمک کرد. به گزارش خبر فوری، این مبلغ به منظور تکمیل ابنیه طراحی شده و تجهیزات مورد نیاز مسجد جمکران تامین اعتبار شده است.