وزیر اقتصاد گفت: تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با زایل کردن جذابیت‌ها و امتیازات این مناطق، وضعیت را نامناسب و فعالان اقتصادی را ناراضی کرده است. احسان خاندوزی گفت: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت‌های این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم در حالیکه همه دنیا دارند به این سمت می‌روند که مناطق آزاد را جذاب‌تر کنند.