صدا و سیما- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات برآورد شده خانه‌های خالی فقط یک میلیارد تومان وصول شده است. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون اطلاعات حدود 493 هزار واحد خالی در یک بخش و 120 هزار واحد در بخشی دیگر از طریق وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.